Top Optik

Informace o zpracování osobních údajů

I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Top Optik s.r.o. v souvislosti s poskytovanými službami a prodejem zboží zpracovává osobní údaje zákazníků, zájemců o poskytnutí služeb a zájemců o prodej zboží (dále společně označování jako „zákazníci“). Top Optik s.r.o. tímto zákazníkům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“). Top Optik s.r.o. je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů Top Optik s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. v případě potřeby zpracovává Top Optik s.r.o. rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Top Optik s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

III. Účely a právní důvod zpracování údajů

Top Optik s.r.o. osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Top Optik s.r.o. je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. v případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Top Optik s.r.o. před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Top Optik s.r.o. a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku Top Optik s.r.o. jakož i majetku zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů Top Optik s.r.o., kamerový systém slouží jako prevence před trestnou a jinak závadnou činností třetích osob a k případnému prokázání této činnosti. Získávání osobních údajů z kamerového systému je zákonným požadavkem. Kamerový systém neslouží primárně k monitorování činnosti a pohybu osob ani k jejich pravidelnému zpracovávání či vyhodnocování a není umístěn v prostorách, kde je nezbytné respektovat soukromí osob (toalety apod.).

Zákazník je oprávněn požádat Top Optik s.r.o., aby zákazníkovi nebyla zasílána obchodní sdělení a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.

V. Příjemci osobních údajů

Top Optik s.r.o. poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující Top Optik s.r.o. účetní služby, osoby poskytující služby v oblasti IT a osoby poskytující datová úložiště, zdravotní pojišťovny) agentura nebo jiný subjekt. Top Optik s.r.o. takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Top Optik s.r.o. v případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Top Optik s.r.o. osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

VI. Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Top Optik s.r.o. přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Top Optik s.r.o. a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, vyjma záznamů z kamerového systému, budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Top Optik s.r.o. a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Top Optik s.r.o. v dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání doby pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Osobní údaje z kamerového systému budou uloženy krátkodobě po dobu nezbytnou ke zjištění případné škody vzniklé na majetku zaměstnavatele nebo jiného porušení práv.

Totožnost a kontaktní údaje správce pro jednotlivé pobočky optiky jsou následující: